?

Log in

No account? Create an account
Gyaru in CZ & SK [entries|archive|friends|userinfo]
Gyaru in CZ & SK

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hello [Nov. 9th, 2008|08:40 pm]
Gyaru in CZ & SK
kawaiiimandy
Ok no dám sem to stejný co sem už hodily i na Everyday_Gyaru xDDDD
Takže ...vlastně plno lidí (včetně Haru) tyhle fota už vidělo xDDD
Ale tak neva aspon ,že sem taky něco přihodim né xD

Photos ♥_♥Collapse ) 
Link9 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | later ]